APPLE INC.
  通信地址:   北京市朝阳区建国门外大街8号国际才源中心西塔楼(IFC)25层
邮政编码:   100022
    产品信息:
1WCDMA数字移动电话机A1303
2WCDMA数字移动电话机A1303
3WCDMA数字移动电话机A1324
4WCDMA数字移动电话机A1325
5WCDMA数字移动电话机A1332
6WCDMA数字移动电话机A1332
7WCDMA数字移动电话机A1332
8WCDMA数字移动电话机A1332
9WCDMA数字移动电话机A1332
10WCDMA数字移动电话机A1332
11cdma2000数字移动电话机A1387
12cdma2000数字移动电话机A1387
13cdma2000数字移动电话机A1387
14cdma2000数字移动电话机A1387
15cdma2000数字移动电话机A1387
16WCDMA无线数据终端A1396
17WCDMA无线数据终端A1396
18WCDMA数字移动电话机A1429
19WCDMA数字移动电话机A1429
20WCDMA无线数据终端A1430
21WCDMA无线数据终端A1430
22WCDMA无线数据终端A1430
23WCDMA数字移动电话机A1431
24WCDMA数字移动电话机A1431
25WCDMA数字移动电话机A1431
26WCDMA数字移动电话机A1431
27WCDMA数字移动电话机A1431
28cdma2000数字移动电话机A1442
29cdma2000数字移动电话机A1442
30cdma2000/WCDMA无线数据终端A1455
31cdma2000/WCDMA无线数据终端A1455
32cdma2000/WCDMA无线数据终端A1455
33cdma2000/WCDMA无线数据终端A1455
34cdma2000/WCDMA无线数据终端A1460
35cdma2000/WCDMA无线数据终端A1460
36cdma2000/WCDMA无线数据终端A1460
37cdma2000/WCDMA无线数据终端A1475
38cdma2000/WCDMA无线数据终端A1475
39TD-LTE无线数据终端A1476
40TD-LTE无线数据终端A1476
41TD-LTE无线数据终端A1476
42TD-LTE无线数据终端A1476
43cdma2000/WCDMA无线数据终端A1490
44cdma2000/WCDMA无线数据终端A1490
45cdma2000/WCDMA无线数据终端A1490
46cdma2000/WCDMA无线数据终端A1490
47TD-LTE无线数据终端A1491
48TD-LTE无线数据终端A1491
49TD-LTE无线数据终端A1491
50TD-LTE无线数据终端A1491
51TD-LTE数字移动电话机A1516
52TD-LTE数字移动电话机A1516
53TD-LTE数字移动电话机A1516
54TD-LTE数字移动电话机A1516
55TD-LTE数字移动电话机A1516
56TD-LTE数字移动电话机A1516
57TD-LTE数字移动电话机A1516
58TD-LTE数字移动电话机A1518
59TD-LTE数字移动电话机A1518
60TD-LTE数字移动电话机A1518
61TD-LTE数字移动电话机A1518
62TD-LTE数字移动电话机A1518
63TD-LTE数字移动电话机A1524
64TD-LTE数字移动电话机A1524
65TD-LTE数字移动电话机A1524
66TD-LTE数字移动电话机A1524
67WCDMA数字移动电话机A1526
68WCDMA数字移动电话机A1526
69WCDMA数字移动电话机A1526
70WCDMA数字移动电话机A1526
71WCDMA数字移动电话机A1528
72WCDMA数字移动电话机A1528
73TD-LTE数字移动电话机A1529
74TD-LTE数字移动电话机A1529
75TD-LTE数字移动电话机A1529
76TD-LTE数字移动电话机A1529
77TD-LTE数字移动电话机A1529
78TD-LTE数字移动电话机A1529
79TD-LTE数字移动电话机A1529
80TD-LTE数字移动电话机A1530
81TD-LTE数字移动电话机A1530
82TD-LTE数字移动电话机A1530
83TD-LTE数字移动电话机A1530
84TD-LTE数字移动电话机A1530
85TD-LTE数字移动电话机A1530
86TD-LTE数字移动电话机A1530
87cdma2000数字移动电话机A1532
88cdma2000数字移动电话机A1532
89cdma2000数字移动电话机A1532
90cdma2000数字移动电话机A1532
91cdma2000数字移动电话机A1533
92cdma2000数字移动电话机A1533
93cdma2000数字移动电话机A1533
94TD-LTE无线数据终端A1550
95TD-LTE无线数据终端A1550
96TD-LTE无线数据终端A1567
97TD-LTE无线数据终端A1567
98TD-LTE无线数据终端A1567
99TD-LTE数字移动电话机A1586
100TD-LTE数字移动电话机A1586
101TD-LTE数字移动电话机A1586
102TD-LTE数字移动电话机A1586
103TD-LTE数字移动电话机A1586
104TD-LTE数字移动电话机A1589
105TD-LTE数字移动电话机A1589
106TD-LTE数字移动电话机A1589
107TD-LTE数字移动电话机A1593
108TD-LTE数字移动电话机A1593
109TD-LTE数字移动电话机A1593
110cdma2000/WCDMA无线数据终端A1600
111cdma2000/WCDMA无线数据终端A1600
112TD-LTE无线数据终端A1601
113TD-LTE无线数据终端A1601
114TD-LTE无线数据终端A1652
115TD-LTE无线数据终端A1652
116TD-LTE数字移动电话机A1660
117TD-LTE数字移动电话机A1660
118TD-LTE数字移动电话机A1660
119TD-LTE数字移动电话机A1661
120TD-LTE数字移动电话机A1661
121TD-LTE数字移动电话机A1661
122TD-LTE数字移动电话机A1661
123TD-LTE无线数据终端A1675
124TD-LTE无线数据终端A1675
125TD-LTE数字移动电话机A1690
126TD-LTE数字移动电话机A1690
127TD-LTE数字移动电话机A1690
128TD-LTE数字移动电话机A1691
129TD-LTE数字移动电话机A1691
130TD-LTE数字移动电话机A1699
131TD-LTE数字移动电话机A1699
132TD-LTE数字移动电话机A1699
133TD-LTE数字移动电话机A1699
134TD-LTE数字移动电话机A1700
135TD-LTE数字移动电话机A1700
136TD-LTE数字移动电话机A1700
137TD-LTE数字移动电话机A1700
138TD-LTE数字移动电话机A1723
139TD-LTE数字移动电话机A1723
140TD-LTE数字移动电话机A1723
141TD-LTE数字移动电话机A1724
142TD-LTE数字移动电话机A1724
143TD-LTE数字移动电话机A1780
144TD-LTE数字移动电话机A1780
145TD-LTE数字移动电话机A1780
146TD-LTE数字移动电话机A1780
147TD-LTE数字移动电话机A1786
148TD-LTE数字移动电话机A1786
149TD-LTE数字移动电话机A1786
150TD-LTE无线数据终端A1821
151TD-LTE无线数据终端A1821
152TD-LTE无线数据终端A1821
153TD-LTE无线数据终端A1823
154TD-LTE无线数据终端A1823
155TD-LTE无线数据终端A1852
156TD-LTE无线数据终端A1852
157TD-LTE数字移动电话机A1863
158TD-LTE数字移动电话机A1863
159TD-LTE数字移动电话机A1864
160TD-LTE数字移动电话机A1864
161TD-LTE数字移动电话机A1864
162TD-LTE数字移动电话机A1864
163TD-LTE数字移动电话机A1864
164TD-LTE数字移动电话机A1865
165TD-LTE数字移动电话机A1865
166TD-LTE数字移动电话机A1865
167TD-LTE无线数据终端A1890
168TD-LTE无线数据终端A1890
169TD-LTE无线数据终端A1890
170TD-LTE无线数据终端A1890
171TD-LTE无线数据终端A1890
172TD-LTE无线数据终端A1890
173TD-LTE无线数据终端A1890
174TD-LTE无线数据终端A1890
175TD-LTE无线数据终端A1890
176TD-LTE无线数据终端A1890
177TD-LTE无线数据终端A1892
178TD-LTE无线数据终端A1892
179TD-LTE无线数据终端A1892
180TD-LTE无线数据终端A1892
181TD-LTE无线数据终端A1892
182TD-LTE无线数据终端A1892
183TD-LTE无线数据终端A1892
184TD-LTE无线数据终端A1892
185TD-LTE无线数据终端A1892
186TD-LTE无线数据终端A1892
187TD-LTE数字移动电话机A1899
188TD-LTE数字移动电话机A1899
189TD-LTE数字移动电话机A1899
190TD-LTE数字移动电话机A1903
191TD-LTE数字移动电话机A1907
192TD-LTE数字移动电话机A1907
193TD-LTE无线数据终端A1954
194TD-LTE无线数据终端A1954
195TD-LTE无线数据终端A1970
196TD-LTE无线数据终端A1970
197TD-LTE无线数据终端A1970
198TD-LTE无线数据终端A1973
199TD-LTE无线数据终端A1973
200TD-LTE无线数据终端A1973
201TD-LTE无线数据终端A1979
202TD-LTE无线数据终端A1983
203TD-LTE无线数据终端A1983
204TD-LTE无线数据终端A2007
205TD-LTE无线数据终端A2007
206TD-LTE无线数据终端A2007
207TD-LTE无线数据终端A2007
208TD-LTE无线数据终端A2007
209TD-LTE无线数据终端A2007
210TD-LTE无线数据终端A2007
211TD-LTE无线数据终端A2008
212TD-LTE无线数据终端A2008
213TD-LTE无线数据终端A2008
214TD-LTE无线数据终端A2008
215TD-LTE无线数据终端A2008
216TD-LTE无线数据终端A2008
217TD-LTE无线数据终端A2008
218TD-LTE数字移动电话机A2099
219TD-LTE数字移动电话机A2099
220TD-LTE数字移动电话机A2100
221TD-LTE数字移动电话机A2100
222TD-LTE数字移动电话机A2100
223TD-LTE数字移动电话机A2103
224TD-LTE数字移动电话机A2103
225TD-LTE数字移动电话机A2103
226TD-LTE数字移动电话机A2104
227TD-LTE数字移动电话机A2104
228TD-LTE数字移动电话机A2104
229TD-LTE数字移动电话机A2107
230TD-LTE数字移动电话机A2107
231TD-LTE数字移动电话机A2108
232TD-LTE数字移动电话机A2108
233TD-LTE无线数据终端A2125
234TD-LTE无线数据终端A2154
235TD-LTE无线数据终端A2156
236TD-LTE无线数据终端A2156
237TD-LTE无线数据终端A2156
238TD-LTE无线数据终端A2156
239TD-LTE无线数据终端A2156
240TD-LTE无线数据终端A2157
241TD-LTE无线数据终端A2157
242TD-LTE无线数据终端A2157
243TD-LTE无线数据终端A2157
244TD-LTE无线数据终端A2157
245TD-LTE无线数据终端A2199
246TD-LTE无线数据终端A2199
247TD-LTE数字移动电话机A2216
248TD-LTE数字移动电话机A2216
249TD-LTE数字移动电话机A2217
250TD-LTE数字移动电话机A2217
251TD-LTE数字移动电话机A2217
252TD-LTE数字移动电话机A2219
253TD-LTE数字移动电话机A2219
254TD-LTE数字移动电话机A2220
255TD-LTE数字移动电话机A2220
256TD-LTE数字移动电话机A2222
257TD-LTE数字移动电话机A2222
258TD-LTE数字移动电话机A2223
259TD-LTE数字移动电话机A2223
260TD-LTE无线数据终端A2231
261TD-LTE无线数据终端A2233
262TD-LTE数字移动电话机A2298
263TD-LTE数字移动电话机A2298
264TD-LTE无线数据终端A2325
265TD-LTE无线数据终端A2355
266TD-LTE无线数据终端A2355
267TD-LTE无线数据终端A2356
268TD-LTE无线数据终端A2356
269TD-LTE无线数据终端A2375
270TD-LTE无线数据终端A2375
271TD-LTE无线数据终端A2376
272TD-LTE无线数据终端A2376
2735G数字移动电话机A2400
2745G数字移动电话机A2400
2755G数字移动电话机A2400
2765G数字移动电话机A2404
2775G数字移动电话机A2404
2785G数字移动电话机A2408
2795G数字移动电话机A2408
2805G数字移动电话机A2412
2815G数字移动电话机A2412
282TD-LTE无线数据终端A2430
283TD-LTE无线数据终端A2430
284TD-LTE无线数据终端A2430

     

  

    主办单位: 中华人民共和国工业和信息化部 地址: 中国北京西长安街13号 邮编: 100804
        工业和信息化部 版权所有 京ICP备 04000001号 网站标识码: bm07000001